.

.

                                                               OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                                                                                     

 Na základě informační povinnosti vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen “Nařízení GDPR”), vás informujeme, že:

 1. Fyzická osoba – podnikatel,Marcela Kozielová se sídlem Na Polanech 245/3a, Havířov – Životice, 736 01,identifikační číslo: 69629137, zapsané v živnostenském rejstříku vedené Magistrátem města Havířov, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: marcelini.cz. Také jako správce  zpracovává ve smyslu Nařízení GDPR následující osobní údaje:

  • Jméno, Příjmení

  • Fakturační adresu a adresu doručení (pokud se liší)

  • Telefonní číslo

  • E-mailovou adresu

2. Dále prohlašuji, že výše uvedené údaje, které nám předáte při odeslání objednávky na e-shopu marcelini.cz, budou zpracovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění (například reklamace). Toto právo jako Správci údajů vzniká na základně článku 6 odstavce 1 písmene b) Nařízení GDPR z důvodu nezbytného zpracování údajů Subjektu pro plnění kupní smlouvy a dále plnění právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu Správci je identifikace smluvních strach, která je nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není plnění smlouvy technicky proveditelné. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány pouze po dobu nutnou, kdy je Správce povinen tyto údaje zachovávat a že se tak stane v souladu s Nařízením GDPR, článkem 6, odstavcem 1, písmeny c) a f), tedy, že:

 • údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran (záruční doba a/případně délka servisní smlouvy).

 • dále budou údaje zpracovávány (uchovávány) po dobu 10 let od doby realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li to jiný právní předpis na dobu delší a zákonu o DPH (10 let).

 • takové zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností správce a pro účely oprávněných zájmů Správce.

4. Správce dále prohlašuje, že při zpracování osobních údajů subjektů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem údajů a to pouze za účelem řádného zpracování a vyřízení objednávky a poskytnutí s tím souvisejících smluvních služeb (například zakázková výroba oděvú). Dále mohou být osobní údaje Subjektu údajů poskytnuty osobám, které poskytují Správci právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce se zavazuje k tomu, že tyto, ani žádné jiné údaje Subjektu údajů nepředá do třetích zemí mimo země EU.

6. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být v souladu s nařízením GDPR, článek 6, odstavec 1,písmeno b) poskytnuty, výhradně pro plnění kupní smlouvy a dodržení smluvních závazků meziSprávcem a Subjektem údajů, následujícím společnostem, které v tomto případě zajišťují dopravu zboží k zákazníkovi a vystupují v pozici zpracovatelů:

Zásilkovna .cz a její smluvní partneři

7. Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. V tuto chvíli připravujeme možnost platby kartou, a aby byly tyto platby u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

8. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR. Správce je možné kontaktovat na adrese provozovny e-shopu: Na Polanech 245/3a, Havířov – Životice, 736 01, případně elektronickou cestou na e-mailové adrese:  obchod@marcelini.cz

9. Správce, jakožto provozovatel e-shopu marcelini.cz také využívá na webové stránce technologii cookies. Za určitých okolností může být zpracování cookies považováno za sběr osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě tzv. oprávněného zájmu, který je v souladu s nařízením GDPR, článkem 6, odstavcem 1, písmenem f). V souvislosti s tím má zákazník právo vznést námitku se zpracováním cookies. Vznese-li však námitku proti zpracování cookies, které jsou technologickou součástí stránky marcelini.cz, nebude možné zaručit správnou funkčnost této stránky. Více o tom, jak a které cookies jsou zpracovávány, najdete v samostatné záložce cookies na e-shopu marcelini.cz

10. V souladu s Nařízením GDPR, článkem 13, odstavcem 2 informujeme o tom, že každý Subjekt údajů má také tato práva:

 • právo zrušit kdykoliv zasílání veškerých obchodních sdělení.

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

 • právo na přístup ke svým osobním informacím, jejich opravu, nebo výmaz (tento nicméně nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy a důvodnými oprávněnými zájmy správce), případně také omezení zpracování, stejně tak jako právo vznést námitku proti zpracování.

 • právo na dvě kopie s výpisem osobních informací Subjektu údajů, které budou poskytnuty bezplatně a bez odkladu, nejpozději však do 15 dnů od vznesení požadavku.

 • právo na přenositelnost těchto svých osobních údajů k jinému správci.

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, je-li přesvědčen, že Správcepři zpracování osobních údajů Subjektu postupuje v rozporu s Nařízením GDPR.

11. Berte prosím na vědomí, že tento dokument se může s průběžným vývojem a úpravami legislativy změnit.